1 Berechne.

a) $\frac{1}{5}+ \frac{2}{5}$
b) $\frac{2}{7}+ \frac{4}{7}$
c) $\frac{3}{8}+ \frac{2}{8}$
d) $\frac{5}{12}+ \frac{4}{12}$
e) $\frac{2}{10}+ \frac{3}{10}$
f) $\frac{11}{20}+ \frac{7}{20}$
g) $\frac{12}{25}+ \frac{11}{25}$
h) $\frac{3}{5}+ \frac{4}{5}$
i) $\frac{4}{7}+ \frac{3}{7}$
j) $\frac{7}{10}+ \frac{5}{10}$
k) $\frac{13}{20}+ \frac{18}{20}$
l) $\frac{17}{50}+ \frac{33}{50}$

 

2 Addiere.

a) $\frac{1}{2}+ \frac{1}{4}$
b) $\frac{1}{3}+ \frac{5}{6}$
c) $\frac{3}{4}+ \frac{1}{8}$
d) $\frac{2}{7}+ \frac{9}{14}$
e) $\frac{3}{4}+ \frac{5}{8}$
f) $\frac{1}{2}+ \frac{3}{5}$
g) $\frac{7}{12}+ \frac{1}{4}$
h) $\frac{3}{5}+ \frac{17}{20}$
i) $\frac{1}{6}+ \frac{1}{24}$
j) $\frac{1}{2}+ \frac{1}{4}$
k) $\frac{3}{10}+ \frac{17}{30}$
l) $\frac{7}{15}+ \frac{3}{5}$

 

3 Berechne.

a) $\frac{1}{3}+ \frac{1}{4}$
b) $\frac{1}{4}+ \frac{5}{6}$
c) $\frac{2}{3}+ \frac{3}{8}$
d) $\frac{2}{7}+ \frac{11}{49}$
e) $\frac{2}{5}+ \frac{3}{10}$
f) $\frac{1}{15}+ \frac{7}{60}$
g) $\frac{1}{9}+ \frac{1}{72}$
h) $\frac{7}{8}+ \frac{17}{56}$
i) $\frac{11}{27}+ \frac{7}{9}$
j) $\frac{16}{25}+ \frac{51}{100}$
k) $\frac{7}{12}+ \frac{4}{15}$
l) $\frac{3}{15}+ \frac{42}{75}$

 

4 Addiere.

a) $\left(\frac{2}{5}+ \frac{3}{10}\right)+\frac{1}{10}$
b) $ \frac{1}{3}+ \frac{3}{4}+\frac{5}{12}$
c) $\frac{3}{10}+ \frac{6}{15}+\frac{1}{10}$
d) $\frac{1}{3}+ \frac{4}{5}+\frac{2}{3}$
e) $\frac{1}{3}+ \frac{1}{6}+\frac{5}{18}$
f) $\frac{1}{6}+ \frac{5}{12}+\frac{9}{24}$

 

5 Berechne.

a) $1 +\frac{1}{3}$
b) $1 +\frac{3}{4}$
c) $2 +\frac{1}{2}$
d) $\frac{1}{5} + 1$
e) $2 +\frac{1}{4}$
f) $\frac{1}{5} + 3$

 

6 Berechne.

a) $1 +2\frac{3}{5}$
b) $1\frac {2}{7} +\frac{3}{7}$
c) $2\frac{3}{12} +\frac{5}{12}$
d) $3\frac{4}{15} +2\frac{2}{15}$
d) $1\frac{1}{9} + \frac{2}{9}$
e) $3\frac{5}{20} +2 \frac{3}{20}$