1 Dividiere.

a) $\frac{1}{2} : \frac{1}{3}$
b) $\frac{2}{3} : \frac{1}{2}$
c) $\frac{3}{5} :  \frac{2}{3}$
d) $\frac{5}{7} : \frac{3}{4}$
e) $\frac{2}{9} : \frac{4}{5}$
f) $\frac{3}{4} : \frac{5}{8}$

 

2 Berechne.

a) $\frac{4}{9}: \frac{3}{8}$
b) $\frac{3}{12} : \frac{4}{12}$
c) $\frac{2}{15} : \frac{5}{18}$
d) $\frac{7}{21} :  \frac{3}{14}$
e) $\frac{5}{45} :  \frac{9}{15}$
f) $\frac{4}{81} :  \frac{9}{16}$

 

3 Berechne.

a) $  \frac{2}{3} : 1$
b) $  \frac{2}{5} : 4$
c) $\frac{4}{7} : 2$
d) $\frac{7}{5} : 5$
e) $5: \frac{5}{3}$
f) $\frac{4}{15} :  4$

 

4 Berechne.

a) $1\frac{1}{3} : 1\frac{1}{2}$
b) $1\frac{4}{5} : 2\frac{3}{4}$
c) $3\frac{2}{5} : 1\frac{1}{4}$
d) $2\frac{3}{5} : 4\frac{5}{12}$
e) $3\frac{7}{25} : 1\frac{2}{9}$
f) $5\frac{3}{45} : 2\frac{15}{45}$