1 Berechne.

a) $\frac {5}{7} - \frac{3}{7}$
b) $\frac {7}{9} - \frac{2}{9}$
c) $\frac {3}{4} - \frac{1}{4}$
d) $\frac {5}{6} - \frac{4}{6}$
e) $\frac {10}{11} - \frac{5}{11}$
f) $\frac {8}{15} - \frac{5}{15}$

 

2 Berechne.

a) $\frac {5}{14} - \frac{1}{7}$
b) $\frac {3}{4} - \frac{1}{2}$
c) $\frac {3}{5} - \frac{1}{10}$
d) $\frac {1}{2} - \frac{1}{5}$
e) $\frac {4}{5} - \frac{3}{4}$
f) $\frac {1}{8} - \frac{11}{15}$

 

3 Berechne.

a) $\frac {9}{10} - \frac{7}{20}$
b) $\frac {5}{6} - \frac{7}{12}$
c) $\frac {4}{15} - \frac{2}{10}$
d) $\frac {3}{4} - \frac{1}{3}$
e) $\frac {1}{4} - \frac{1}{6}$
f) $\frac {3}{4} - \frac{1}{5}$

 

4 Berechne.

a) $1 - \frac{1}{3}$
b) $1 - \frac{3}{4}$
c) $2 - \frac{1}{5}$
d) $\frac {9}{5} - 1$
e) $1\frac {3}{4} - \frac{1}{4}$
f) $3\frac {4}{9} - \frac{5}{9}$

 

5 Berechne.

a) $\left(\frac{7}{9} - \frac{2}{9}\right) - \frac{3}{9}$
b) $\frac{3}{4} - \left(\frac{3}{4} - \frac{1}{4}\right)$
c) $\frac{6}{7} - \left(\frac{5}{7} - \frac{2}{7}\right)$
d) $\frac{5}{12} - \left(\frac{5}{6} - \frac{3}{6}\right)$
e) $\frac{3}{4} - \left(\frac{5}{8} - \frac{3}{8}\right)$
f) $\frac{9}{14} - \left(\frac{2}{7} +  \frac{1}{7}\right)$